Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRYPodľa zákona č. 546/2010 Z. z. platného od 01.01.2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky uzatvorené po 01.01.2011 na svojej webovej stránke.

Od 1.10.2013 sú zmluvy, objednávky a faktúry zverejňované na tejto stránke.