Verejné obstarávanie

Nadlimitné
zákazky
Podlimitné
zákazky
Zákazky
s nízkou hodnotou
Zákazky podľa
§ 9 ods. 9
Súhrná správa
o zákazkáchProfil verejného obstarávateľa

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove
Dilongova 17
080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Mgr. Viliam Kolivoška, riaditeľ

e-mail: ekonomastropresov.sk
internetová adresa URL: www.astropresov.sk
telefón: +421 51 77 332 18

IČO: 37781324
DIČ: 2021446163
IČ DPH: nie je registrovaným platcom DPH