O PROJEKTE RIEŠITELIA ŽIADATEĽ AKTIVITY PUBLICITA AKTUALITYCiele projektu

  • zvýšenie záujmu širokej verejnosti o prírodné vedy so špeciálnym zreteľom na astronómiu
  • zvýšenie atraktivity podujatí HaP
  • zdôraznenie významu vedy vo všeobecnosti
  • zmysluplné využívanie voľného času širokej verejnosti navštevujúcej naše zariadenie
  • rozšírenie a skvalitnenie programovej ponuky HaP v Prešove
  • šírenie poznatkov z astronómie rôznymi formami – semináre, prednášky, webová stránka, výstavy, publikačná činnosť a pod.

Cieľové skupiny

  • žiaci ZŠ, SŠ, študenti VŠ a dospelí, rodičia s deťmi a MŠ, učitelia

 

Projektor planetária Exkurzia v planetáru Agentúra na podporu výskumu a vývoja