Predstavujeme sa ...

     Sme špecializovanou kultúrnou organizáciou, od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Inštitucionálnu formu mestskej hvezdárne sme získali
(ako prví na Slovensku) v roku 1948 otvorením ľudovej hvezdárne. V roku 1984 sme sprevádzkovali planetárium.

r. 2008 - 60 ROKOV HVEZDÁRNE      r.2014 - 30 ROKOV PLANETÁRIA

HVEZDÁREŇ NA 49. ROVNOBEŽKE

     Sídlime v najvyššej lokalite centrálnej časti mesta s tretím najväčším počtom obyvateľov v SR, ktoré je zároveň administratívnym a kultúrnym centrom najrozsiahlejšieho samosprávneho kraja. Ten zastrešuje aj činnosť Humenskej hvezdárne a planetária a vo Svidníckom okrese Podduklianského osvetového strediska s astronomickým oddelením v Roztokách.

      Pri organizácii celoplošných podujati sa opierame o metodickú spoluprácu so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove a n8sledne ďalšími astronomickými zariadeniami na Slovensku. V zahraničí rozvíjame kontakty predovšetkým s Poľskom (Niepolomice, Jaslo, Chorzow, Czestochowa a Krosno) a Českou republikou (Ostrava).

      S našim pracoviskom sa spája dlhoročná práca prešovskej pobočky Slovenskej astronomickej spoločnosti a koordinácia činnosti s aktivitami Slovenského zväzu astronómov.
    Podporu astronomického vzdelávania pre oblasť vysokého školstva realizujeme na zmluvnom základe s Katedrou fyziky, matematiky a techniky na FPaHV na Prešovskej univerzite v Prešove a darí sa nám aj pri rozširovaní spolupráce so stredným školstvom(SOŠ podnikania v Prešove, SOŠ Košická).

      Tradičnou pre prešovskú hvezdáreň je rola, v rámci ktorej sa venujeme výchove mladej generácie astronómov. Ocenením tejto jej práce je skutočnosť, že od roku 2003 astronómovia na celom svete registrujú novú obežnicu Slnka, zhruba 4 km veľký asteroid Presov.

KLUB MLADÝCH ASTRONÓMOV

      Pracujeme pre astronómiu a sme radi, že v tejto našej činnosti nachádzame záujem, pochopenie a podporu.

PODPOROVATELIA HaP